huyết trắng ra nhiều có mùi hôi
1900.1259 - 1900.5454.39
điều khoản sử dụng