khí hư ra nhiều ướt quần
1900.1259 - 1900.5454.39
điều khoản sử dụng