rửa vùng kín bằng lá ổi
1900.1259 - 1900.5454.39
điều khoản sử dụng